Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка и монтаж на стелажи и метални шкафове за архивите на „СБАЛ по Онкология” ЕАД – архив на Клиника по Химиотерапия и Общоболничен архив”

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2014-12-30 14:08:57
№ 20141230aGSv236485

Описание:

Обществената поръчка е с обект „доставка” и с предмет:  Доставка и монтаж на стелажи и метални шкафове за архивите на „СБАЛ по Онкология” ЕАДархив на Клиника по Химиотерапия и Общоболничен архив” по видове, ед. мярка, количества, технически характеристики и показатели на продуктите, съгласно Техническа спецификация Приложение № 1, приложена към настоящата покана, с цел  избор на изпълнител и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за СБАЛ по Онкология -  ЕАД условия.

2. Доставката се договаря и извършва в рамките на количествата от Техническата спецификация по посочените видове, технически характеристики и количества. Фактическото изпълнение се определя на база реални потребности  и финансова обезпеченост на дружеството.

3. Предлаганите и съответно доставените от участника стоки, следва да бъдат само фабрични, нови изделия.

4. Срок на плащане  - 60 дни, след извършена услуга, издадена фактура и двустранно подписан приемно-предавателен протокол за всяка една услуга.

5. Срок на валидност на офертите 90 дни от крайната датата на подаване на офертата.

6. Критерий за оценка на офертите икономически най-изгодно предложение.


Документи
37502014301412_стелажи - 2014.rar

ПубликацияДата
изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване 2014-12-30 14:40:00
Разяснение 2015-01-08 18:00:00
Разяснение 2015-01-08 18:00:00
Протокол от работата на комисията 2015-02-18 12:25:00
Договор № Д4-54 От дата: 2015-03-17 2015-04-09 10:50:00

<-- Обратно към поръчки