Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

”ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА БЕЗПЛАТНА ХРАНА ПО НАРЕДБА № 11 ЗА ПЕРСОНАЛА НА СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ – ЕАД”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-01-15 14:21:52
№ 20150114bxNl265409

Описание:

I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „Отпечатване и доставка на ваучери за безплатна храна по Наредба № 11 от 21.12.2005 г. на МТСП и МЗ за определяне на условията и реда за осигуряване  на безплатна храна и/или добавка към нея бн. ДВ бр. 1 / 03.01. 2006 г.).

 

            l. Настоящата процедура се организира и провежда от Възложителя с оглед изпълнение на задълженията му като работодател към персонала на "СБАЛ по Онкология" ЕАД, произтичащи от Наредба 11 от 21.12.2005 г. на МТСП и МЗ за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавка към нея бн. ДВ бр. 1 / 03.01.2006 г.).

            Същите се реализират чрез предоставяне на ваучери за храна, като една от възможните и допустими форми за осигуряване на това обслужване в натура и различаващо го от паричните взаимоотношения между работодател и персонал. Целта на процедурата е избор на изпълнител, който е оператор на ваучери за храна, получил разрешение и осъществяващ дейност по реда и условията на Наредба 7 от 09.07.2003г. на МТСП и МФ за условията и реда за издаване и отнемане за разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор (обн. ДВ бр. 66/25.07.2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр. l02/21.12.2012г., в сила от l .01.2013 г.)


Документи
22222015151401_ваучери - профил на купувача.rar

ПубликацияДата
изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване 2015-01-15 14:50:00
Разяснение 2015-01-26 10:50:00
Разяснение 2015-01-28 11:00:00
Разяснение 2015-01-30 12:00:00
Протокол 1 2015-03-04 09:30:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2015-03-10 18:55:00
Протокол 2 от работата на комисията 2015-03-19 11:40:00
Протокол 3 от работата на комисията 2015-03-19 11:40:00
Решение за избор на изпълнител 2015-03-19 11:45:00
информация за изпълнен договор д4-80 2016-04-27 16:25:00
Договор № д4-80 От дата: 2015-06-24 2015-06-24 15:50:00
Плащане по договор №: д4-80 От дата: 2015-06-24 2016-03-28 13:44:41
Плащане по договор №: д4-80 От дата: 2015-06-24 2015-08-11 12:10:00
Плащане по договор №: д4-80 От дата: 2015-06-24 2015-08-11 12:10:00
Плащане по договор №: д4-80 От дата: 2015-06-24 2015-10-01 12:10:00
Плащане по договор №: д4-80 От дата: 2015-06-24 2015-10-01 12:10:00
Плащане по договор №: д4-80 От дата: 2015-06-24 2015-11-22 12:10:00
Плащане по договор №: д4-80 От дата: 2015-06-24 2016-02-08 09:30:00
Плащане по договор №: д4-80 От дата: 2015-06-24 2016-06-01 09:38:26
Плащане по договор №: д4-80 От дата: 2015-06-24 2016-06-01 09:38:49

<-- Обратно към поръчки