Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на фабрично нова резервна част „Клистрон” за линеен ускорител SIEMENS PRIMUS –HE в Клиника по лъчелечение, включително подмяна на резерната част и всички необходими действия по демонтаж, монтаж, диагностика и пуск на КТ”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-07-09 17:40:32
№ 20150708UGyS430571

Описание:

1.    Обществената поръчка е с обект „доставка” и с предмет: „Доставка на фабрично нова резервна част „Клистрон” за линеен ускорител SIEMENS PRIMUS –HE в Клиника по лъчелечение, включително подмяна на резерната част и всички необходими действия по демонтаж, монтаж, диагностика и пуск на КТ”, съгласно Техническа спецификация – Приложение № 1, с цел  избор на изпълнител и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за „СБАЛ по онкология” ЕАД, гр. София условия.

Техническите и функционалните характеристики на предложената от участниците резерната част трябва да отговаря на посочените изисквания в Техническата спецификация от настоящата обществена поръчка. До участие се допускат офертите, които са с технически характеристики, съответстващи на зададените в техническото задание на Възложителя, съгласно Техническата спецификация.

Участниците в обществената поръчка трябва да осигурят изпълнението на предмета на поръчката с най-висок стандарт на професионално и етично поведение в съответствие с изискванията, залегнали в изискванията към участниците.

Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на база финансова обезпеченост на изпълнението на поръчката.

2. Срок на изпълнение на поръчката: до 30 /тридесет/ дни след сключване на договор, като в този срок се включва: подмяна на резерната част и всички необходими действия по демонтаж, монтаж, диагностика и пуск на КТ.

3. Място на изпълнение сградата на „СБАЛ по онкология” ЕАД, гр.София, ул. „Пловдивско поле” № 6, Клиника по лъчелечение.

4. Прогнозната стойност за изпълнение на цялата обществената поръчка е в размер на 168 333,00 лева, без включен ДДС.

5. Финансиране: от бюджета на „СБАЛ по онкология” ЕАД.


Документи
42552015091707_dokumentaciq - 09.07.2015 - profil na kupuva4a.rar

ПубликацияДата
изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване 2015-07-09 17:35:00
Протокол 1 2015-08-25 10:40:00
уведомление за отваряне на цени 2015-08-25 16:00:00
протокол3 2015-08-31 11:05:00
решение 2015-08-31 11:05:00
протокол2 2015-08-31 11:05:00
информация за освободена гаранция за участие 2015-10-07 13:15:00
информация за изпълнен договор д10-29 2016-02-10 10:40:00
Договор № Д10-29 От дата: 2015-10-02 2015-10-07 13:05:00
Плащане по договор №: Д10-29 От дата: 2015-10-02 2016-02-05 16:05:00

<-- Обратно към поръчки