Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на сървърни твърди дискове и операционна система за сървър Fujitsu Simens TX300S6R или еквивалент; доставка, монтаж, тестване и настройка съгласно изисквания на Възложителя на активно оборудване за локална мрежа; доставка, монтаж и аранжиране,

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-07-17 15:37:04
№ 20150716ZsVf452974

Описание:

1. Обществената поръчка е с обект „доставка” и „услуга” с предмет: „Доставка на сървърни твърди дискове и операционна система за сървър Fujitsu Simens TX300S6R или еквивалент; доставка, монтаж, тестване и настройка съгласно изисквания на Възложителя на активно оборудване за локална мрежа; доставка, монтаж и аранжиране, съгласно изисквания на Възложителя на комуникационни шкафове; доставка и монтаж на UPS устройство”, съгласно Техническа спецификация – Приложение № 1, с цел  избор на изпълнител и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за „СБАЛ по онкология” ЕАД, ГР. София условия.

Техническите и функционалните характеристики на предложените от участниците артикули/продукти трябва да отговарят на посочените изисквания в Техническата спецификация от настоящата публична покана. До участие се допускат офертите, които са с технически характеристики, съответстващи на зададените в техническото задание на Възложителя, съгласно Техническата спецификация.

Участниците в обществената поръчка трябва да осигурят изпълнението на предмета на поръчката с най-висок стандарт на професионално и етично поведение в съответствие с изискванията, залегнали в изискванията към участниците.

Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на база финансова обезпеченост на изпълнението на поръчката.

2. Срок на изпълнение на поръчката: до 20  /двадесет / дни след сключване на договор, като в този срок се включва: Доставка на сървърни твърди дискове и операционна система за сървър Fujitsu Simens TX300S6R или еквивалент; доставка, монтаж, тестване и настройка съгласно изисквания на Възложителя на активно оборудване за локална мрежа; доставка, монтаж и аранжиране, съгласно изисквания на Възложителя на комуникационни шкафове; доставка и монтаж на UPS устройство

3. Място на изпълнение сградата на „СБАЛ по онкология” ЕАД, гр.София, ул. „Пловдивско поле” № 6,

 4. Прогнозната стойност за изпълнение на цялата обществената поръчка е в размер на 66 000,00 лева, без включен ДДС.


Документи
41252015171507_publi4na pokana - 17.07.2015.rar

ПубликацияДата
изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване 2015-07-17 17:15:00
Разяснение 2015-07-24 14:35:00
Протокол 2015-07-30 09:40:00
Договор № Д4-106 От дата: 2015-08-20 2015-08-26 15:05:00

<-- Обратно към поръчки