Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на климатици за UPS и сървър”във връзка с приемане на обект „Пристройка, рехабилитация и привеждане в съотвествие с НМС и изискванията на ЕС на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛО-ЕАД” по инвестиционен проект BG161PO001/1

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-07-17 18:28:31
№ 20150717Dsik467036

Описание:

Обществената поръчка е с обект „доставка” с предмет: „Доставка  на климатици за UPS и сървър” във връзка с приемане на обект „Пристройка, рехабилитация и привеждане в съотвествие с НМС и изискванията на ЕС на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛО-ЕАД” по инвестиционен проект BG161PO001/1.1-08/2010/001 “Разширение на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на „СБАЛ по онкология-ЕАД”, гр.София”, финансиран по ОП „Регионално развитие”2007-2013г., съгласно Техническа спецификация – Приложение № 1, с цел  избор на изпълнител и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за „СБАЛ по онкология” ЕАД, гр. София условия. Обектът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник – CPV e с код съответно 39717200-3 и наименование „Климатици”.


Документи
29042015171807_publi4na pokana - klimatici.rar

ПубликацияДата
изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване 2015-07-17 18:20:00
Разяснение 2015-07-23 16:20:00
Протокол 2015-08-05 13:00:00
Договор № Д4-111 От дата: 2015-09-02 2015-09-07 09:45:00
Плащане по договор №: Д4-111 От дата: 2015-09-02 2016-02-03 17:00:16

<-- Обратно към поръчки