Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Извършване на периодично повтарящи се доставки на материали за дезинфекция и стерилизация за нуждите на СБАЛ по Онкология - ЕАД"

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-09-04 17:05:29
№ 20150902JVfP565176

Описание:

Обществената поръчка е с обект „доставка"' и с предмет: „Извършване на периодично повтарящи се доставки на материали за дезинфекция и стерилизация за нуждите на СБАЛ по Онкология - ЕАД", по видове, единична мярка, количества, технически характеристики и показатели на продуктите, съгласно Техническа спецификация - Приложение № 1, приложена към настоящата покана, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и за доставка при най-благоприятни за СБАЛ по Онкология - ЕАД условия за срок до 28.02.2016г.

Доставките на материали за дезинфекция и стерилизация се договарят и извършват в рамките на прогнозните количества по Техническата спецификация по посочените  обособени позиции.

Посочените количества за всяка обособена позиция от Техническата спецификация са ориентировъчни и не пораждат задължения за СБАЛ по Онкология - ЕАД да ги закупи в пълен обем. Фактическото изпълнение се определя на база реални потребности и финансова обезпеченост на дружеството. Поръчката е с цел  избор на изпълнител и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за „СБАЛ по онкология” ЕАД, гр. София условия.

Характеристики на предложените от участниците материали за дезинфекция и стерилизация трябва да отговарят на посочените изисквания в Техническата спецификация от настоящата публична покана. До участие се допускат офертите, които са с характеристики, съответстващи на зададените в Техническата спецификация.

Участниците в обществената поръчка трябва да осигурят изпълнението на предмета на поръчката с най-висок стандарт на професионално и етично поведение при спазване на всички законови разпоредби, касаещи доставките на материали за дезинфекция и стерилизация, в съответствие с изискванията, залегнали в изискванията към участниците.


Документи
11002015041709_dokumentaciq.pdf
11042015041709_obrazec-M.xls
11092015041709_ДОГОВОР дезинфектанти.docx
11132015041709_образци публична покана дезифектанти 2015.docx
11162015041709_таблица за техническо съотвествие - дезинфектанти.xlsx
11202015041709_ценова оферта - публи4на покана - дезинфектанти.xlsx

ПубликацияДата
писмо до медии 2015-09-04 17:00:00
покана 2015-09-04 17:15:00
Уведомление за публично провеждане на жребий 2015-10-01 13:25:00
Протокол от работата на комисията 2015-10-09 14:55:00
Договор № Д4-117 От дата: 2015-11-03 2015-11-04 14:30:00
Плащане по договор №: Д4-117 От дата: 2015-11-03 2016-05-31 11:10:43
Договор № Д4-120 От дата: 2015-11-03 2015-11-04 14:30:00
Договор № Д4-119 От дата: 2015-11-03 2015-11-04 14:30:00
Плащане по договор №: Д4-119 От дата: 2015-11-03 2016-04-25 11:21:24
Договор № Д4-118 От дата: 2015-11-03 2015-11-04 14:35:00
Плащане по договор №: Д4-118 От дата: 2015-11-03 2016-04-25 11:19:39

<-- Обратно към поръчки