Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

:„Избор на изпълнител за Инженеринг – проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на трафопост 10/0,4 kV, кабелни линии средно и ниско напрежение за хеликална терапия във връзка с приемане на обект „Пристройка, рехабилитация и приваждане в съ

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-10-07 16:13:09
№ 20151005dqzg610326

Описание:

Обществената поръчка е с обект „строителство” и с предмет:„Избор на изпълнител за Инженеринг – проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на трафопост 10/0,4 kV, кабелни линии средно и ниско напрежение за хеликална терапия във връзка с приемане на обект „Пристройка, рехабилитация и приваждане в съответствие с НМС и изискванията на ЕС на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛО-ЕАД” по инвестиционен проект BG161PO001/1.1-08/2010/001 ”Разширение на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на „СБАЛ по онкология-ЕАД”, гр. София”, финансиран по ОП „Регионално развитие” 2007-2013г.”, като изпълнението е съгласно Техническа спецификацияПриложение № 1, с цел избор на изпълнител и сключване на договор за изпълнение на проектиране и СМР при най-благоприятни за „СБАЛ по онкология” ЕАД, ГР. София условия.

 

2.Срок на изпълнение на поръчката – Срокът за изпълнение на поръчката е съгласно офертата на изпълнителя.

3.Място на изпълнение –сградата на „СБАЛ по онкология” ЕАД, гр.София, ул. „Пловдивско поле” №6, Пристройка на Клиника по лъчелечение.

4. Прогнозната стойност за изпълнение на цялата обществената поръчка е в размер на 80 000 лв. Без ДДС, рапределени както следва:

4.1.  Проектиране, съгласуване, Сертификат от Орган за контрол и авторски надзор 76 000,00 лева, без включен ДДС;

4.2. Изграждане на трафопост и кабелни линии средно и ниско напрежение 4 000,00 лева, без включен ДДС;


Документи
03502015071710_инжинеринг - 07.10.2015.rar

ПубликацияДата
изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване 2015-10-07 17:30:00
Протокол 2015-10-23 15:30:00
Договор № Д4-116 От дата: 2015-10-23 2015-10-29 15:48:00
Плащане по договор №: Д4-116 От дата: 2015-10-23 2016-02-03 10:57:03
Плащане по договор №: Д4-116 От дата: 2015-10-23 2016-02-03 10:57:44

<-- Обратно към поръчки