Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ДОСТАВКА НА ДИАГНОСТИЧНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРНИ АПАРАТИ”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-10-07 15:05:43
№ 20151007etMW628017

Описание:

1. Откритата процедура за възлагане на обществената поръчка е с обект „доставка“, и с предмет периодично повтарящи се доставки на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати за нуждите на лабораториите в „СБАЛ по онкология” ЕАД - Възложител, съгласно приложената към настоящата документация Техническа спецификация към образец-Й, с цел  избор на доставчик за посочените 31 /тридесет и една/обособени позиции, и сключване на договор за доставка при най-благоприятни на СБАЛ по Онкология - ЕАД условия за срок до 30.06.2016 г..

Годишните прогнозни количества са посочени в обособени позиции/подпозиции в Техническата спецификация.

Всяка обособена позиция е обозначена със собствен пореден номер в Техническата спецификация.

2. Доставките на диагностични консумативи и реактиви се договарят и извършват в рамките на прогнозните количества от Техническата спецификация по посочените обособени позиции/подпозиции.

3. Посочените количества по Техническата спецификация към образец-Й са ориентировъчни и не пораждат задължения за „СБАЛ по онкология” ЕАД да ги закупи в прогнозния обем, като може да възникне необходимост за доскатвака от един вид консуматими над посочените бройки в техническата спецификация за сметка на друг вид, без да се променя общата стойност на договора. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на базата прием на пациенти и прогнозата на „СБАЛ по онкология” ЕАД за необходимите на лечебното заведение диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати до 30.06.2016 г.

4. Финансиране от бюджета на „СБАЛ по онкология” ЕАД.

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Периодични доставки с краен срок на изпълнение до 30.06.2016 г от датата на подписване на договор за възлагане на обществена поръчка. Доставките се извършват въз основа на писмени заявки на Възложителя по съответните обособени позиции/подпозиции в рамките на договорените количества и оферираните единични цени.

2. Място за изпълнение – болничната аптека/централния склад на „СБАЛ по онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.

 


Документи
48182015071510_profil na kupuva4a - 07.10.2015.rar

ПубликацияДата
изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване 2015-10-07 17:30:00
протокол 1 2015-11-19 10:00:00
Уведомление за отваряне на ценови предложения 2015-12-07 11:00:00
Решение за избор на изпълнител 2016-01-14 15:30:00
Частично прекратяване 2016-01-14 15:30:00
Частично прекратяване 2016-01-14 15:30:00
Протокол3 2016-01-14 16:10:00
Протокол 2 2016-01-14 16:10:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2016-02-26 12:20:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2017-12-12 17:05:00
Договор № д4-18 От дата: 2016-02-16 2016-02-16 12:05:00
Плащане по договор №: д4-18 От дата: 2016-02-16 2016-06-27 12:10:20
Договор № Д4-19 От дата: 2016-02-18 2016-02-18 12:30:00
Плащане по договор №: Д4-19 От дата: 2016-02-18 2016-05-31 10:40:18
Плащане по договор №: Д4-19 От дата: 2016-02-18 2016-06-27 12:06:44
Плащане по договор №: Д4-19 От дата: 2016-02-18 2016-08-17 13:25:00
Договор № Д4-20 От дата: 2016-02-18 2016-02-18 12:35:00
Плащане по договор №: Д4-20 От дата: 2016-02-18 2016-06-27 12:23:58
Плащане по договор №: Д4-20 От дата: 2016-02-18 2016-08-25 13:12:34

<-- Обратно към поръчки