Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Осъществяване на денонощна въоръжена и невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателен режим и охрана със сигнално-охранителна техника на „СБАЛ по онкология“ ЕАД.

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-10-13 12:02:28
№ 20151012IDeX635602

Описание:

ü  Обект на поръчката е услуга по чл.3,ал.1,т.2 от ЗОП с предмет: „Осъществяване на денонощна въоръжена и невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателен режим и охрана със сигнално-охранителна техника на „СБАЛ по онкология“ ЕАД.

ü Вид на процедурата-открита.

ü  Срок за изпълнение на обществената поръчка-24/двадесет и четири месеца от датата на подписване на договора за изпълнение.

ü Място на изпълнение на обществената поръчка: на територията на „СБАЛ по онкология”, ЕАД, гр.София, ул. „Пловдивско поле” № 6

ü Код по Класификатора на ОП-79700000.

ü Критерий за оценка на офертите: най-ниска предложена цена. На първо място се класира участникът предложил най-ниска цена за целия обект на охрана.Начин за образуване на предлаганата цена – крайна цена в лева, с включени всички разход ,до два знака след десетичната запетая.

ü Начин на плащане в български лева, по банков път,по сметката на изпълнителя,в срок до 60/шестдесет/дни след представяне на следните документи:

ü фактура-оригинал;

ü  двустранно подписан приемно-предавателен протокол;

ü Месечен график за работа на охранителите;

ü Ежемесечна сравка за работещите охранители по договора за охрана.

ü Срок за валидност на предложенията-180/сто и осемдесет /дни от датата на отваряне на офертите;


Документи
35242015131210_ohrana 2015 - profil na kupuva4a.rar

ПубликацияДата
изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване 2015-10-13 12:30:00
разяснение 2015-10-30 13:20:00
Разяснение 2015-11-16 16:30:00
Протокол 1 2015-12-08 15:35:00
уведомление за отваряне на ценови предложения 2015-12-15 14:55:00
Протокол 2 2015-12-30 13:10:00
Протокол3 2015-12-30 13:10:00
Решение 2015-12-30 13:10:00
договор с подизпълнител 2016-02-01 09:15:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-03-07 09:45:00
Договор № д6-4 От дата: 2016-01-28 2016-01-29 15:10:00
Плащане по договор №: д6-4 От дата: 2016-01-28 2016-04-21 16:05:00
Плащане по договор №: д6-4 От дата: 2016-01-28 2016-07-04 05:25:00
Плащане по договор №: д6-4 От дата: 2016-01-28 2016-08-02 14:45:00
Плащане по договор №: д6-4 От дата: 2016-01-28 2016-09-26 11:50:00
Плащане по договор №: д6-4 От дата: 2016-01-28 2016-10-24 11:50:00
Плащане по договор №: д6-4 От дата: 2016-01-28 2016-11-17 11:53:10

<-- Обратно към поръчки