Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"ДОСТАВКА НА ПРЕВЪРЗОЧЕН И ШЕВЕН МАТЕРИАЛ ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ”ЕАД"

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-11-25 13:34:10
№ 20151120dbCj641402

Описание:

Откритата процедура за възлагане на обществената поръчка е с обект „доставка“, и с предмет периодично повтарящи се доставки на превързочен и шевен материал за нуждите на  „СБАЛ по онкология” ЕАД - Възложител, съгласно приложената към настоящата документация Техническа спецификация към образец-Й, с цел  избор на доставчик за посочените 26 обособени позиции, и сключване на договор за доставка при най-благоприятни на СБАЛ по Онкология - ЕАД условия.

Годишните прогнозни количества са посочени в обособени позиции/подпозиции в Техническата спецификация.

Всяка позиция е обозначена със собствен пореден номер в Техническата спецификация.

Поръчката се състои от 26 обособени позиции.

2. Доставките на превързочен и шевен материал се договарят и извършват в рамките на прогнозните годишни количества от Техническата спецификация по посочените позиции.

3. Посочените количества по Техническата спецификация към образец-Й са ориентировъчни и не пораждат задължения за „СБАЛ по онкология” ЕАД да ги закупи в прогнозния обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на базата прием на пациенти и прогнозата на „СБАЛ по онкология” ЕАД за необходимите на лечебното заведение превързочен и шевен материал за срок до 12 месеца.

4. Финансиране от бюджета на „СБАЛ по онкология” ЕАД.

 

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Периодични доставки с краен срок на изпълнение дванадесет месеца от датата на сключване на договора. Доставките се извършват въз основа на писмени заявки на Възложителя по съответните позиции в рамките на договорените количества и оферираните единични цени.

2. Място за изпълнение – болничната аптека/централния склад на „СБАЛ по онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.


Документи
56142015251311_profil na kupua4a.rar

ПубликацияДата
изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване 2015-11-25 13:50:00
Разяснения 2015-12-12 14:50:00
Разяснения 2015-12-12 14:50:00
Протокол 1 2016-01-28 17:20:00
УВЕДОМЛЕНИЕ 2016-02-24 14:35:00
Протокол 3 2016-03-24 16:00:00
Решение за класиране 2016-03-24 16:20:00
Частично прекратяване 2016-03-24 16:25:00
Протокол 2 2016-03-24 17:05:00
информация за върнати гаранции 2016-04-13 08:55:00
информация за върнати гаранции 2016-04-13 11:20:00
Информация за приключени договори по обществени поръчки 2017-11-15 17:05:00
Договор № Д4-33 От дата: 2016-04-14 2016-04-14 15:05:00
Плащане по договор №: Д4-33 От дата: 2016-04-14 2016-07-14 09:45:00
Плащане по договор №: Д4-33 От дата: 2016-04-14 2016-08-25 13:04:24
Плащане по договор №: Д4-33 От дата: 2016-04-14 2016-09-07 13:25:00
Плащане по договор №: Д4-33 От дата: 2016-04-14 2016-10-19 11:13:07
Плащане по договор №: Д4-33 От дата: 2016-04-14 2016-12-07 08:40:00
Плащане по договор №: Д4-33 От дата: 2016-04-14 2017-01-03 09:48:26
Плащане по договор №: Д4-33 От дата: 2016-04-14 2017-02-08 09:52:57
Плащане по договор №: Д4-33 От дата: 2016-04-14 2017-03-29 13:45:00
Плащане по договор №: Д4-33 От дата: 2016-04-14 2017-05-31 10:26:37
Договор № Д4-34 От дата: 2016-04-14 2016-04-14 15:05:00
Плащане по договор №: Д4-34 От дата: 2016-04-14 2016-09-08 09:25:00
Плащане по договор №: Д4-34 От дата: 2016-04-14 2016-10-19 11:16:25
Плащане по договор №: Д4-34 От дата: 2016-04-14 2016-11-17 15:43:30
Плащане по договор №: Д4-34 От дата: 2016-04-14 2016-12-12 12:40:00
Плащане по договор №: Д4-34 От дата: 2016-04-14 2017-01-03 09:52:38
Плащане по договор №: Д4-34 От дата: 2016-04-14 2017-02-08 10:06:59
Плащане по договор №: Д4-34 От дата: 2016-04-14 2017-03-28 21:25:00
Плащане по договор №: Д4-34 От дата: 2016-04-14 2017-04-05 09:45:00
Плащане по договор №: Д4-34 От дата: 2016-04-14 2017-05-08 08:40:00
Плащане по договор №: Д4-34 От дата: 2016-04-14 2017-05-31 10:51:27
Плащане по договор №: Д4-34 От дата: 2016-04-14 2017-07-04 10:59:56
Договор № Д4-35 От дата: 2016-04-14 2016-04-14 15:10:00
Договор № Д6-13 От дата: 2016-04-25 2016-04-25 11:50:00
Плащане по договор №: Д6-13 От дата: 2016-04-25 2016-10-19 11:26:13
Плащане по договор №: Д6-13 От дата: 2016-04-25 2017-03-22 13:45:00
Плащане по договор №: Д6-13 От дата: 2016-04-25 2017-05-31 11:05:29
Договор № Д4-36 От дата: 2016-04-25 2016-04-25 13:55:00
Плащане по договор №: Д4-36 От дата: 2016-04-25 2016-08-25 11:52:05
Плащане по договор №: Д4-36 От дата: 2016-04-25 2016-09-07 13:25:00
Плащане по договор №: Д4-36 От дата: 2016-04-25 2016-10-19 10:39:12
Плащане по договор №: Д4-36 От дата: 2016-04-25 2016-12-06 09:50:00
Плащане по договор №: Д4-36 От дата: 2016-04-25 2017-01-03 08:57:00
Плащане по договор №: Д4-36 От дата: 2016-04-25 2017-02-08 09:29:10
Плащане по договор №: Д4-36 От дата: 2016-04-25 2017-03-28 13:45:00
Плащане по договор №: Д4-36 От дата: 2016-04-25 2017-04-20 13:45:00
Плащане по договор №: Д4-36 От дата: 2016-04-25 2017-07-04 10:37:53
Договор № д4-37 От дата: 2016-04-25 2016-04-25 14:10:00
Плащане по договор №: д4-37 От дата: 2016-04-25 2016-07-20 10:32:35
Плащане по договор №: д4-37 От дата: 2016-04-25 2016-08-25 11:58:25
Плащане по договор №: д4-37 От дата: 2016-04-25 2016-10-19 10:41:45
Плащане по договор №: д4-37 От дата: 2016-04-25 2016-12-14 13:20:00
Плащане по договор №: д4-37 От дата: 2016-04-25 2017-01-03 09:03:08
Плащане по договор №: д4-37 От дата: 2016-04-25 2017-02-08 09:32:16
Плащане по договор №: д4-37 От дата: 2016-04-25 2017-03-22 13:45:00
Плащане по договор №: д4-37 От дата: 2016-04-25 2017-04-20 13:25:00
Плащане по договор №: д4-37 От дата: 2016-04-25 2017-07-04 10:40:03
Договор № Д4-38 От дата: 2016-04-25 2016-04-25 14:25:00
Плащане по договор №: Д4-38 От дата: 2016-04-25 2016-09-07 10:30:00
Плащане по договор №: Д4-38 От дата: 2016-04-25 2016-10-19 10:40:54
Плащане по договор №: Д4-38 От дата: 2016-04-25 2016-12-14 14:45:00
Плащане по договор №: Д4-38 От дата: 2016-04-25 2017-01-03 09:01:29
Плащане по договор №: Д4-38 От дата: 2016-04-25 2017-02-08 09:31:24
Плащане по договор №: Д4-38 От дата: 2016-04-25 2017-03-28 13:45:00
Плащане по договор №: Д4-38 От дата: 2016-04-25 2017-05-31 09:40:26
Плащане по договор №: Д4-38 От дата: 2016-04-25 2017-07-04 10:39:04
Договор № Д4-39 От дата: 2016-05-13 2016-05-13 10:35:00
Плащане по договор №: Д4-39 От дата: 2016-05-13 2016-08-25 12:21:06
Плащане по договор №: Д4-39 От дата: 2016-05-13 2016-09-07 09:25:00
Плащане по договор №: Д4-39 От дата: 2016-05-13 2016-10-19 10:58:02
Плащане по договор №: Д4-39 От дата: 2016-05-13 2016-11-17 15:33:21
Плащане по договор №: Д4-39 От дата: 2016-05-13 2016-12-06 09:30:00
Плащане по договор №: Д4-39 От дата: 2016-05-13 2017-01-03 09:12:41
Плащане по договор №: Д4-39 От дата: 2016-05-13 2017-02-08 09:39:54
Плащане по договор №: Д4-39 От дата: 2016-05-13 2017-03-29 13:45:00
Плащане по договор №: Д4-39 От дата: 2016-05-13 2017-04-26 09:25:00
Плащане по договор №: Д4-39 От дата: 2016-05-13 2017-05-31 10:01:00

<-- Обратно към поръчки