Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Услуги по екологично третиране на отпадъци: извозване и обезвреждане на опасни и био болнични отпадъци”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-12-08 15:09:41
№ 20151203yNeZ667216

Описание:

І. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ  НА ПОРЪЧКАТА

1.Предметът на обществената поръчка е Услуги по екологично третиране на отпадъци: извозване и обезвреждане на опасни и био болнични отпадъци.

2. Изпълнителят е длъжен да извозва отпадъците на Възложителя по определен от последния график.

3. Изпълнителят е длъжен да третира отпадъците в пълно съответствие с установения за тези дейности нормативен ред.

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Срокът за изпълнение на поръчката е, както следва

дванадесет календарни месеца от датата на сключване на договора за обществена поръчка.

2. Място на изпълнение: гр.София, ул. „Пловдивско поле” № 6

III. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Прогнозна стойност на поръчката:  60 000 лв. (шестдесетхиляди лева) без ДДС.

2. Условия и начин на плащане: Дължимите от възложителя суми по договора за обществена поръчка се изплащат в български лева по банков път, по посочена от избрания изпълнител банкова сметка.

Плащанията се извършват след сключване на договора с избрания изпълнител ежемесечно при следните условия: плащане на стойността на услугите, извършените през изтеклия календарен месец -  в срок до 60 (шестдесет) календарни дни от датата на подписване между страните на месечен протокол за количествата и видовете предадени отпадъци и представяне на оригинална данъчна фактура от страна на Изпълнителя, като във фактурата следва да е посочен № на договора по настоящата поръчка.

 


Документи
12352015081512_opasen otpaduk - 08.12.2015.rar

ПубликацияДата
изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване 2015-12-08 15:05:00
Решение за прекратяване 2016-01-08 12:35:00

<-- Обратно към поръчки