Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Извършване на периодично повтарящи се доставки на материали за дезинфекция и стерилизация за нуждите на СБАЛ по Онкология - ЕАД"

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2016-01-21 16:15:02
№ 20160119gaiB695918

Описание:

Обществената поръчка е с обект „доставка"' и с предмет: „Извършване на периодично повтарящи се доставки на материали за дезинфекция и стерилизация за нуждите на СБАЛ по Онкология - ЕАД", по видове, единична мярка, количества, технически характеристики и показатели на продуктите, съгласно Техническа спецификация - Приложение № 1.1, приложена към настоящата покана, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и за доставка при най-благоприятни за СБАЛ по Онкология - ЕАД условия за срок от 12 месеца.

Доставките на на материали за дезинфекция и стерилизация се договарят и извършват в рамките на прогнозните количества по Техническата спецификация по посочените 28 обособени позиции. Оферта може да се подава за една, за няколко или за всички обособени позиции. За обособени позиции № 27 и №28 участниците следва да оферират всички подпозиции, включени в съответната обособена позиция от Техническата спецификация. Неоферирането на всички подпозиции от обособени позиции с № № 27 и 28 е основание за отстраняване от участие на офертата на участника за съответната обособена позиция.

Доставките на материали за дезинфекция и стерилизация се договарят и извършват в рамките на прогнозните количества по Техническата спецификация по посочените  обособени позиции.

Посочените количества за всяка обособена позиция от Техническата спецификация са ориентировъчни и не пораждат задължения за СБАЛ по Онкология - ЕАД да ги закупи в пълен обем. Фактическото изпълнение се определя на база реални потребности и финансова обезпеченост на дружеството. Поръчката е с цел  избор на изпълнител и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за „СБАЛ по онкология” ЕАД, гр. София условия.

Характеристики на предложените от участниците материали за дезинфекция и стерилизация трябва да отговарят на посочените изисквания в Техническата спецификация от настоящата публична покана. До участие се допускат офертите, които са с характеристики, съответстващи на зададените в Техническата спецификация.

Участниците в обществената поръчка трябва да осигурят изпълнението на предмета на поръчката с най-висок стандарт на професионално и етично поведение при спазване на всички законови разпоредби, касаещи доставките на материали за дезинфекция и стерилизация, в съответствие с изискванията, залегнали в изискванията към участниците.


Документи
16202016211601_profil na kupuva4a.rar

ПубликацияДата
изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване 2016-01-21 16:30:00
Протокол от работата на комисията 2016-03-23 10:20:00
Договор № Д4-27 От дата: 2016-04-14 2016-04-14 14:05:00
Плащане по договор №: Д4-27 От дата: 2016-04-14 2016-08-10 10:50:00
Плащане по договор №: Д4-27 От дата: 2016-04-14 2016-09-05 09:05:00
Плащане по договор №: Д4-27 От дата: 2016-04-14 2016-10-19 10:34:39
Плащане по договор №: Д4-27 От дата: 2016-04-14 2016-11-17 15:24:36
Плащане по договор №: Д4-27 От дата: 2016-04-14 2017-01-03 08:46:20
Плащане по договор №: Д4-27 От дата: 2016-04-14 2017-02-08 09:16:03
Плащане по договор №: Д4-27 От дата: 2016-04-14 2017-03-22 10:50:00
Плащане по договор №: Д4-27 От дата: 2016-04-14 2017-04-20 13:30:00
Плащане по договор №: Д4-27 От дата: 2016-04-14 2017-07-04 10:33:00
Договор № Д4-28 От дата: 2016-04-14 2016-04-14 14:10:00
Плащане по договор №: Д4-28 От дата: 2016-04-14 2016-08-25 12:12:43
Плащане по договор №: Д4-28 От дата: 2016-04-14 2016-10-19 10:50:25
Плащане по договор №: Д4-28 От дата: 2016-04-14 2016-12-14 10:45:00
Плащане по договор №: Д4-28 От дата: 2016-04-14 2017-03-29 17:45:00
Плащане по договор №: Д4-28 От дата: 2016-04-14 2017-05-31 09:56:20
Плащане по договор №: Д4-28 От дата: 2016-04-14 2017-07-04 10:45:24
Договор № Д4-29 От дата: 2016-04-14 2016-04-14 14:10:00
Плащане по договор №: Д4-29 От дата: 2016-04-14 2016-08-25 12:13:23
Плащане по договор №: Д4-29 От дата: 2016-04-14 2016-10-19 10:51:19
Плащане по договор №: Д4-29 От дата: 2016-04-14 2016-11-17 15:32:37
Плащане по договор №: Д4-29 От дата: 2016-04-14 2017-01-03 09:09:17
Плащане по договор №: Д4-29 От дата: 2016-04-14 2017-03-29 13:45:00
Плащане по договор №: Д4-29 От дата: 2016-04-14 2017-05-31 09:57:55
Договор № Д4-30 От дата: 2016-04-14 2016-04-14 14:10:00
Плащане по договор №: Д4-30 От дата: 2016-04-14 2016-08-25 11:55:36
Плащане по договор №: Д4-30 От дата: 2016-04-14 2016-10-19 10:39:53
Плащане по договор №: Д4-30 От дата: 2016-04-14 2016-11-17 15:31:18
Плащане по договор №: Д4-30 От дата: 2016-04-14 2016-12-08 09:50:00
Плащане по договор №: Д4-30 От дата: 2016-04-14 2017-01-03 08:59:27
Плащане по договор №: Д4-30 От дата: 2016-04-14 2017-02-08 09:30:10
Плащане по договор №: Д4-30 От дата: 2016-04-14 2017-03-29 21:45:00
Плащане по договор №: Д4-30 От дата: 2016-04-14 2017-05-31 09:38:45
Договор № Д4-31 От дата: 2016-04-14 2016-04-14 14:15:00
Плащане по договор №: Д4-31 От дата: 2016-04-14 2016-08-25 12:33:40
Плащане по договор №: Д4-31 От дата: 2016-04-14 2016-11-17 15:37:38
Плащане по договор №: Д4-31 От дата: 2016-04-14 2016-12-12 12:40:00
Плащане по договор №: Д4-31 От дата: 2016-04-14 2017-02-08 09:43:31
Плащане по договор №: Д4-31 От дата: 2016-04-14 2017-04-19 17:25:00
Плащане по договор №: Д4-31 От дата: 2016-04-14 2017-07-04 10:51:12
Договор № Д4-32 От дата: 2016-04-14 2016-04-14 14:15:00
Плащане по договор №: Д4-32 От дата: 2016-04-14 2017-02-08 10:14:41
Договор № д4-26 От дата: 2016-04-14 2016-04-14 14:25:00
Плащане по договор №: д4-26 От дата: 2016-04-14 2016-08-25 13:06:41
Плащане по договор №: д4-26 От дата: 2016-04-14 2016-10-19 11:14:49
Плащане по договор №: д4-26 От дата: 2016-04-14 2016-11-17 15:42:41
Плащане по договор №: д4-26 От дата: 2016-04-14 2017-01-03 09:50:38
Плащане по договор №: д4-26 От дата: 2016-04-14 2017-02-08 10:06:08
Плащане по договор №: д4-26 От дата: 2016-04-14 2017-03-29 09:45:00
Плащане по договор №: д4-26 От дата: 2016-04-14 2017-04-26 13:45:00
Договор № д4-26-техн.спецификация От дата: 2016-04-14 2016-05-25 14:35:00
Договор № Д4-27-техн.спецификация От дата: 2016-04-14 2016-04-14 14:45:00
Плащане по договор №: Д4-27-техн.спецификация От дата: 2016-04-14 2016-08-25 11:47:29
Договор № д4-28-техн.спецификация От дата: 2016-04-14 2016-04-14 14:45:00
Договор № д4-29-техн.спецификация От дата: 2016-04-14 2016-04-14 14:50:00
Договор № д4-30-техническа спецификация От дата: 2016-04-14 2016-04-14 14:50:00
Договор № д4-31-техн.спецификация От дата: 2016-04-14 2016-04-14 14:55:00
Договор № д4-32-техн.спецификация От дата: 2016-04-14 2016-04-14 14:55:00

<-- Обратно към поръчки