Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Периодично повтарящи се услуги за изпиране, изкърпване, дезинфенкция, изсушаване, гладене, опаковане и транспорт до краен получател на болнично операционно и постелъчно бельо, и работно облекло за нуждите на УСБАЛО ЕАД

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-02-10 14:53:37
№ 20200210wxlp1718075

Описание:Документи
56302020101402_Обявление на поръчката.pdf
56402020101402_Решение за откриване на процедура.pdf
56472020101402_Образец № 1 - Оферта.docx
56532020101402_Образец № 2 - Опис на представените документи.docx
57012020101402_Образец № 3 - ЕЕДОП.zip
57092020101402_Образец № 4 - Техническо предложение.docx
57162020101402_Образец № 5 - Уведомление лични данни.docx
57262020101402_Образец № 6 - Декларация, чл. 3 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРС.docx
57322020101402_Образец № 7 - Декларация, чл. 102 ЗОП.docx
57402020101402_Образец № 8 - Ценово предложение.docx
57472020101402_Образец на Декларация по чл. 42, ал.2, т. 2 от ЗМИП.docx
58012020101402_Образец на Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.docx
58102020101402_Образец на Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП.docx
58502020101402_Приложение № 1 - Техническа спецификация.xlsx
58562020101402_Приложение № 2 - Остойностена Техническа спецификация.xlsx
59032020101402_Приложение № 3 - Проект на договор.docx
21092020111002_Документация за участие.pdf

ПубликацияДата
Съобщение - отваряне на ценови оферти 2020-04-21 10:59:00
Протокол 2 2020-04-27 16:07:00
Протокол 3 2020-04-27 16:08:00
РешениеЗ-84 от 27.04.2020г. 2020-04-27 16:12:00
Писмо 2020-04-27 16:12:00
Протокол по чл. 181 от ЗОП 2020-04-27 16:14:00
Обявление за възложена поръчка 2020-06-30 15:04:00
Договор 2020-06-30 15:05:00

<-- Обратно към поръчки